Projekt Unijny

Projekt pn. „Nianiolandia”- 15 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł projektu: „Nianiolandia”- 15 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3”

Okres realizacji:
01 lipiec 2020 r. – 31 lipiec 2021 r.

Cel projektu

Celem Projektu jest umożliwienie co najmniej 14 kobietom zamieszkałym w Częstochowie, posiadającym dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3, powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka oraz/lub umożliwienie im znalezienia lub poszukiwania zatrudnienia poprzez utworzenie i utrzymanie w okresie trwania Projektu, 15 nowych miejsc opieki nad dziećmi w ramach Punktu Opieki Dziennej „Nianiolandia”. Powyższe przyczynić się ma do egzekwowania prawa pracowników do godzenia życia zawodowego i prywatnego, jak również równości szans płci na każdym etapie rozwoju zawodowego, aby pozwolić na większy udział w rynku pracy osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi. Skutkiem Projektu będzie powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem / wychowaniem dziecka co najmniej 7 osób oraz znalezienie pracy lub poszukiwanie pracy przez co najmniej 3 osoby, które w momencie przystępowania do Projektu pozostawały bez zatrudnienia.
 

Wartość projektu:

 
  • Instytucja Zarządzająca (Zarząd Województwa Śląskiego) przyznała Beneficjentowi (Stowarzyszeniu Empatia) dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 314 319,42 PLN (słownie: trzysta czternaście tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych 42/100 groszy), w tym:
    a) płatność ze środków europejskich w kwocie 303 603,98 PLN (słownie złotych: trzysta trzy tysiące sześćset trzy złote 98/100 groszy), co stanowi 85 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu:
    b) dotację celową z budżetu krajowego w kwocie 10 715,44 PLN (słownie: dziesięć tysięcy siedemset piętnaście złotych 44/100 groszy), co stanowi 3% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
  • Beneficjent wniósł wkład własny pieniężny w kwocie 42 861,74 PLN (słownie: czterdzieści dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden złotych 74/100 groszy, co stanowi 12 % wydatków kwalifikowalnych Projeku.
  • Całkowita wartość Projektu wynosi 357 181,16 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych 16/100 groszy).
 
Zakres zrealizowanych zadań w ramach Projektu, dla których określono kwoty ryczałtowe:
☑ liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, wartość wskaźnika 15
☑ liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie, wartość wskaźnika 14
☑ liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu, wartość wskaźnika 3
☑ liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu, wartość wskaźnika 8